Grădinița cu Program Prelungit Nr.13 SATU MARE
Aleea Milcov Nr.4
TEL. 0361405540 / FAX. 0361882802
e-mail: gpp13_sm@yahoo.com

                                                                                                                                                                                                 ANUNȚ

Înscriere grădiniță pentru anul școlar 2024-2025, nivel antepreșcolar și preșcolar

CALENDAR:

Etapa de REÎNSCRIERI 20-24 mai 2024
    Afisarea rezultatului si a numarului de locuri libere dupa finalizarea etapei de reinscrieri 24 mai 2024, ora 14,00.
 Etapa de ÎNSCRIERI
Etapa I din cadrul procesului de inscrieri : 27 mai -14 iunie 2024

27-31 mai 2024 (colectare cereri)
3-5 iunie 2024 (procesare cereri Faza I prima optiune)
6-10 iunie 2024 (procesa re cereri Faza a II a a doua optiune)
11-12 iunie 2024 (procesare cereri Faza a III a a treia optiune)
Copiii sunt inscrisi în aceasta etapă , pe baza dosarelor depuse la unitatile de invatamant de catre parintii/reprezentantii legali ai acestora si a celor trei optiuni exprimate, in limita locurilor din planul de
scolarizare aprobat, dupa incheierea etapei de reinscrieri.

 Afisarea rezultatului si a numărului de locuri liberer rămase după prima etapă de înscrieri 14 iunie 2024, ora 14.00.

  Etapa a II a din cadrul procesului de înscrieri 17 iunie 5 iulie 2024

17-21 iunie 2024 (colectare cereri)
24-26 iunie 2024 (procesare cereri Faza I prim a optiune)
27 iunie-1 iulie 2024 (procesare cereri Faza a II a a doua optiune)

2-4 iulie 2024 (procesare cereri Faza a III a a treia optiune)
În aceasta etapa se realizeaza inscrierea copiilor, pe locurile libere ramase in urma derularii primei etape, pe baza dosarelor depuse la unitatile de invatamant de catre parintii/reprezentantii legali ai acestora  si a celor trei optiuni exprimate in noile cereri de inscriere depuse.
 Afisarea rezultatului si a numărului de locuri libere r ă mase dup ă a doua etap ă de înscrieri 5 iulie 2024, ora 14,00.

  Etapa de ajustări 19- 29 august 2024
În aceasta etapa se realizeaza inscrierea copiilor care nu au fost inscrisi in primele doua etape din lipsa de locuri sau din d iferite alte motive sau care nu au participat la primele doua etape, pe locurile ramase libere in urma derularii celei de a doua etape a inscrierilor, pe baza unei proceduri specifice elaborate de ISJ/ISMB si pe baza dosarelor depuse de parinti la inspecto ratul scolar. La aceasta etapa au acces urmatoarele categorii de copii:
–copiii care au ramas nerepartizati dupa derularea celor doua etape anterioare, cu prioritate cei de 4 ani si de 5 ani;
–copiii care au solicitat inscrierea in clasa pregatitoare din invatamantul primar si nu au fost admisi ca urmare a avizului negativ al CJRAE/CMBRAE;
–copiii de peste 2 ani care solicita inscrierea in invatamantul prescolar, cu respectarea prevederilor art.23 alin. (1), lit.b) din Legea invatamantului preuniversitar nr.198/2023, cu modificarile si completarile ulterioare.
Afisarea rezultatului si a numărului de locuri libere dup ă etap ă de ajust ă ri 30 august 2024, ora 14.00.
 


OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ

NIVEL ANTEPREȘCOLAR (creșă)

Program prelungit, limba de predare română și maghiară
NIVEL PREȘCOLAR
  Program prelungit, limba de predare română, maghiară și germană
  Program normal, limba de predare română
Dosarul de înscriere va cuprinde:
 a) copie de pe certificatul de naștere al copilului;
 b) copie de pe actele de identitate ale părinților/ reprezentantului legal;
c) părinții divorțați depun la înscriere dovada  modului în care se exercită autoritatea părintească și la care dintre ei a fost stabilită locuința minorului;
d) adeverință de angajat pentru fiecare dintre părinți/reprezentantul legal;
e) alte documente doveditoare care fac obiectul criteriilor generale sau specifice de înscriere și care sunt  care sunt analizate în timpul procesului de înscriere.

La dosarul de înscriere se adaugă următoarele documente:
a) fișa medicală cu vaccinurile și adeverință de la medicul de familie în care se menționează că respectivul copil  este sănătos clinic; adeverința este necesară în prima zi de prezentare a copilului în unitatea de învățământ;

b) avizul epidemiologic /dovada de vaccinare întocmit(ă) conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății,  cu privire la intrarea copilului în colectivitate, eliberat de medicul de familie al copilului cu maximum 5 zile înainte de a începe frecventarea unității.

Criteriile generale de departajare:

❖ Criteriile generale de departajare pentru NIVELUL  ANTEPREŞCOLAR, conform art. 11, alin (2) din Metodologiei-cadru de înscriere a copiilor în unităţi de învăţământ preuniversitar cu personalitate înscriere a juridică……, sunt următoarele:
a) copilul are vârsta de 2 ani împliniţi până la sfârşitul anului calendaristic în curs;
b) domiciliul copilului/locul de muncă al unuia dintre părinţi/al reprezentantului legal este situat în apropierea unităţii de învăţământ unde părintele/reprezentantul legal depune cererea de înscriere;
c) ambii părinţi ai copilului/părintele unic/reprezentantul legal ai/al copilului lucrează/părintele prezintă adeverinţă de reîntoarcere la serviciu, în momentul validării cererii/în termen de 30 de zile de la începutul anului şcolar, sau părintele copilului şcolar, sau părintele copilului nu beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea şi îngrijirea copilului; nu beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea şi îngrijirea copilului; situaţiile în  care părintele/reprezentantul legal face dovada existenţei unei activităţi de tip PFA/S.R.L. se  asimilează cu cea a părinţilor/reprezentanţilor legali care lucrează;
d) cel puţin unul dintre părinţi/reprezentantul legal al copilului urmează o formă de învăţământ la zi;
e) existenţa unui document care dovedeşte că beneficiază de tutelă sau de o măsură de protecţie special stabilită  privind în condiţiile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
f) existenţa unui document care dovedeşte că este în grija unui singur părinte (familie monoparentală)/existenţa unui document care dovedeşte că părintele/reprezentantul legal al copilului are 3 sau mai mulţi copii (familie numeroasă);
g) cel puţin unul dintre părinţi/părintele unic/reprezentantul legal al copilului se încadrează în una dintre situaţiile:
(i) pensionat în conformitate cu prevederile legale;
(ii) cu certificat de handicap;
(iii) şomer, în căutarea unui loc de muncă, cu documente doveditoare de la Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă;
h) existenţa unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învăţământ respectivă,  în anul şcolar pentru care se face înscrierea.

Criteriile generale de departajare:
❖ Criteriile generale de departajare care se aplică pentru NIVELUL PREŞCOLAR conform art. 11,  alin (3)  din Metodologiei -cadru de înscriere a copiilor în unităţi de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică……, sunt următoarele:
a) copilul are vârsta de 4 sau 5 ani împliniți la începutul anului școlar
b) domiciliul copilului/reședința/locul de muncă al unuia dintre părinți/al reprezentantului legal este situat în apropierea unității de învățământ unde părintele/reprezentantul legal depune cererea-tip de înscriere;
c) cel puțin unul dintre părinți/reprezentantul legal al copilului urmează o formă de învățământ la zi;
d) existența unui document care dovedește că beneficiază de tutelă sau de o măsură de protecție specială au de o măsură de protecție specială stabilită în condițiile Legii nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
e) existența unui document care dovedește că este în grija unui singur părinte (familie monoparentală);
f) ambii părinți/părintele unic/reprezentantul legal ai/al copilului lucrează sau cel puțin unul dintre ei se încadrează în una dintre situațiile:
(i) pensionat în conformitate cu prevederile legale;
(ii) cu certificat de handicap;
(iii) șomer, în căutarea unui loc de muncă, cu documente doveditoare de la Agenția pentru Ocuparea  Forței de Muncă;
g) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului și/sau a certificatului de orientare școlară și profesională eliberat de CJRAE/CMBRAE;
h) existența unui frate/a unei surori înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă, în anul  școlar pentru care se face înscrierea.